پی وی مرکز در شهر بانیا

Photovoltaic plant
دستگاه تحویل شده BM01 (پست یکپارچه ترانسفورماتور كمپكت با بدنه بتني) TRAFOSYS ®0,315/0,315/20kV، با ابعاد L310/W240cm، با یک عدد ترانسفورماتور1000kVA، مجهز فشار متوسط СрН از زیمنس می باشد.
اطلاعات بیشتر برای پست برق

غیره محصولات