Objekti Centrali PV Kukorevo, 3,5 MW

Objekti Impianti i furnizuar është ISHKMB (Instalim shpërndarës kompakt i mbyllur betoni) plotësisht i kompletuar TRAFOSYS ®  0,315/0,315/20kV; me gabarite L730/W260cm; me një transformator 1000kVA; pajisje TM nga SEL dhe vend për dy inverterë.

Për ta parë të zmadhuar hapni imazhin në një nëndritare tjetër.


Më shumë për Kabina elektrike
Të tjera Produkte